กิจกรรมอบรมการเพาะชำกล้วยไม้ให้กับแก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านร่องเผียว

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จัดกิจกรรมอบรมการเพาะชำกล้วยไม้ให้กับแก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านร่องเผียว เครือข่ายโรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา มหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 โดย อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ กล่าวนำการอบรมการนำกล้วยไม้ออกปลูก การอนุบาลกล้วยไม้ในระยะแรก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้วยไม้ เป็นการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้องๆ ได้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด