กิจรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ และศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) ดำเนินโครงการรักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า จัดกิจรรม "ปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564" วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยอาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นผู้กล่าวนำถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมปลูกพรรณไม้ 10 ชนิด รวมจำนวน 1,700 ต้น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขนาดพื้นที่ 10 ไร่