กิจกรรมการฝึกอบรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) ได้จัดการฝึกอบรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2564 ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา (S1-101) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Photoshop ในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และการใช้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆในโปรแกรม