โครงการจัดทำฐานข้อมูลพืชของ ม.แม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้งป้ายชื่อพรรณไม้ แบบ AR code

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

กิจกรรม

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยกร

บทคัดย่อ

สวนพฤกษศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เก็บรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ อยู่บนพื้นที่กว่า 4,997ไร่ และแบ่งเป็นสวนต่างๆ ซึ่งจะแบ่งตามชนิดของพรรณพืชไม่ว่าจะเป็น สวนสมุนไพร อุยานไม้ดอก ไม้เศรษฐกิจ เศรษฐกิจภาคเหนือ และยังรวมไปถึงพืชพรรณไม้นานาชาติอีกด้วย และภายในแต่ละสวนของสวนพฤกษศาสตร์จะมีจำนวนพรรณไม่อีกมากมาย โดยความคลาดหวังของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นต้องการที่จะให้สวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับในการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งจะได้นำความรู้ในเรื่องของพรรณไม้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพ เพื่อต้องการที่จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการขับเคลื่อนและผลักดันประเทศไปสู่ Thailand 4.0 โดยใช้นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาผสมผสาน การเข้าถึงข้อมูลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการประยุกต์นำความรู้ทางด้านการจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ช่วยในการจัดการข้อมูล นอกจากนี้เทคโนโลยีเว็บไซต์ที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับการค้นข้อมูลในโลกออนไลน์ของคนในปัจจุบันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนั้น จะยิ่งเป็นประโยชน์และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล เมื่อประโยชน์ความสำคัญของเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและความรู้ทางด้านเว็บไซต์ จึงได้มีแนวคิดที่จะนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลของพรรณไม้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของพรรณไม้ การใช้งานพรรณไม้ ลักษณะเฉพาะทางของพรรณไม้ และแหล่งที่อยู่ของพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในรูปแบบของไดนามิกเว็บไซต์ที่สามารถดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลที่เก็บไว้ขึ้นมาเพื่อแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการจะหาความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรอบการเรียนรู้

กรอบการใช้ประโยชน์

คำสำคัญ

ฐานข้อมูลพืช, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ข้อมูลของพรรณไม้

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

    2. เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะของพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา 

    3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บลักษณะพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

    4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สามารถเข้าใจถึงลักษณะของพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์มากยิ่งขึ้น