คำอธิบายสัญลักษณ์และที่มาของสัญลักษณ์ อพ.สธ.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ ชมพูภูคา เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ชมพูภูคา เป็นพืชหายากใกล้สุญพันธุ์ที่มีดอกสีชมพูอมขาวงดงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตามแนวพระราชดำริ ชื่อวิทยาศาสตร์ Bretschneidera sinensis Hemsl. ชื่อวงศ์ BRETSCHNEIDERACEAE

วัตถุประสงค์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีเป้าหมายแน่วแน่ในการสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและปลูกพรรณไม้ท้องถิ่นคืนสู่พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอุทยานการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ รวมถึงเป็นพื้นที่รวบรวมและอนุรักษ์พรรณไม้ท้องถิ่นของประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้ดำเนินการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และได้ดำเนินงานตามพระราชดำริในการรักษาทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของคนในชาติ โดยมีแผนแม่บท 3 ด้าน คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึกตามแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ท้องถิ่นสืบไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ อพ.สธ. – มฟล.

คณะกรรมการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองประธานกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาศิลปะศาสตร์ กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ
คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม กรรมการ
คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา กรรมการ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา กรรมการ
หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน กรรมการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ
หัวหน้าสถาบันชา กรรมการ
หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าส่วนบริการงานวิจัย ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ปรึกษาคณะทำงาน
รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร. ต่อพันธ์ ทันดร) ที่ปรึกษาคณะทำงาน
หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ (อ.ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์) ประธานคณะทำงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี พริบดีเวช คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยยง รุจจนเวท คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ คณะทำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกีรยติ น้อยฉิม คณะทำงาน
อาจารย์ รัชชานนท์ น้อมนพ คณะทำงาน
อาจารย์ นายแพทย์ รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวิทย์ คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์ คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่น คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ปินตาทอง คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา คณะทำงาน
อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ คณะทำงาน
อาจารย์ นาตยา พแดนนอก คณะทำงาน
อาจารย์ ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล คณะทำงาน
นางสาวสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว เลขานุการ
นางสาวสุชาภัสร์ คงทอง ผู้ช่วยเลขานุการ