กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล.) ร่วมกับ เทศบาลตำบลจันจว้า จัดกิจกรรม "ปลูกพรรณไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ" โดยมีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจกันปลูกพรรณไม้ 8 ชนิด รวมจำนวน 580 ต้น ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองเขียว ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565


โครงการรักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า ปีที่ 4 กิจกรรมสร้างฝาย รักษ์สายน้ำ รักษ์สายธาร ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 - 16.00 น.


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพฤกษศาสตร์เบื้องต้นสำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 - 16.45 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting


การประชุมขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting


การประชุมขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting


การประชุมขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.)ได้มีการดำเนินโครงการ "รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า" จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนโดยการผลิตถ่านคุณภาพสูงด้วยเตาอิวาเตะ” วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากร นายขจร สุริยะ อดีตนักวิชาการป่าไม้สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ที่มาอบรมให้ความรู้การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน การผลิตถ่านคุณภาพสูงด้วยเตาอิวาเตะ และการเก็บน้ำส้มควันไม้ที่ถือเป็นผลพลอยได้จากการทำถ่าน โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงทุกกระบวนการผลิตจริง


การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting


การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting