คณะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและสวนวิวัฒนาการ

คณะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 87 คน และครู 10 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและสวนวิวัฒนาการ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 11.30 น.