กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำไม้กวาด

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืช ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มสำรวจพื้นที่เพื่อรู้จักและหา "ตองกง" การเก็บ การมัด การเย็บ จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าฝีมือตนเอง สามารถใช้ได้จริง