ถวายกล้าศรีมหาโพธิ์แก่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ถวายกล้าศรีมหาโพธิ์แก่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดย นายครรชิต จามีกร ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร. จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ พร้อมคณะ ร่วมถวายกล้าศรีมหาโพธิ์ที่ทางสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เพาะเมล็ดจากต้นอันเป็นหน่อเนื้อเดียวกันกับต้นศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย จำนวนรวม 50 ต้น