กิจกรรมสนับสนุนกล้าไม้ให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ สนับสนุนกล้าไม้ให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ชุมชนเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมจำนวน 6 ชนิด 7,200 ต้น ได้แก่ งิ้ว ตะเคียนทอง ปีบ พะยอม พะยูง และมะค่าโมง วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564