การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2565

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting