การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565

การประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรบริหารและการจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting