กิจกรรม "ปลูกพรรณไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ"

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล.) ร่วมกับ เทศบาลตำบลจันจว้า จัดกิจกรรม "ปลูกพรรณไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ" โดยมีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจกันปลูกพรรณไม้ 8 ชนิด รวมจำนวน 580 ต้น ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองเขียว ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565