กิจกรรมแจกกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ. - มฟล.) ได้จัดโครงการ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงรายและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดกิจกรรม แจกกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 โดยแจกกล้าไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ที่สนใจตลอดจนหน่วยงานต่างๆ