กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จัดกิจกรรม "วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ" ภายใต้โครงการรักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใส่ปุ๋ยหมักอินทรีย์ พรวนดิน ให้กับต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ได้มอบปุ๋ยหมักที่ทางสวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้จากการดูแลรักษาพื้นที่ ให้กับทางหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สำหรับบำรุงรักษาต้นไม้


เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 กันยายน ได้มีกิจกรรมใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ผลิตได้จากการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัย กลุ่มอาคาร สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) ได้จัดการฝึกอบรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2564 ณ อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา (S1-101) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Photoshop ในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และการใช้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆในโปรแกรม


ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ ผ่านระบบ Google meet ระหว่าง ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park (M-Square) และอาคารสำนักงานสวนพฤกษศาสต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อบรมในหัวข้อประวัติการศึกษาตัวอย่างพรรณไม้ บทบาทของหอพรรณไม้ แหล่งที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ และการฝึกปฏิบัติการในพื้นที่ศึกษาจริง


สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ และศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) ดำเนินโครงการรักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า จัดกิจรรม "ปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564" วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยอาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นผู้กล่าวนำถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมปลูกพรรณไม้ 10 ชนิด รวมจำนวน 1,700 ต้น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขนาดพื้นที่ 10 ไร่


สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ. - มฟล.) ได้จัดโครงการ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดเชียงรายและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดกิจกรรม แจกกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564 โดยแจกกล้าไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ที่สนใจตลอดจนหน่วยงานต่างๆ


สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จัดกิจกรรมอบรมการเพาะชำกล้วยไม้ให้กับแก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านร่องเผียว เครือข่ายโรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา มหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 โดย อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ กล่าวนำการอบรมการนำกล้วยไม้ออกปลูก การอนุบาลกล้วยไม้ในระยะแรก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้วยไม้ เป็นการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน้องๆ ได้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ร่วมใจดูแลรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช พรวนดิน ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564