กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ รวมจำนวน 6,300 กล้า ระยะทางรวม 630 เมตร เพื่อป้องกันดินพังทลาย และป้องกันตะกอนดิน


สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ สนับสนุนกล้าไม้ให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ชุมชนเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมจำนวน 6 ชนิด 7,200 ต้น ได้แก่ งิ้ว ตะเคียนทอง ปีบ พะยอม พะยูง และมะค่าโมง วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564


เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา เปิดให้เข้าเยี่ยมชม “สวนพุทธพฤกษ์” แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ บนพื้นที่ขนาด 4 ไร่ ที่รวบรวมพรรณไม้ในพุทธประวัติเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถใช้เป็นสถานที่ศึกษาพรรณไม้ที่มีความเกี่ยวข้องในพุทธประวัติ โดยการรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ตามลำดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตลอดจนพรรณไม้ที่มีความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ถวายกล้าศรีมหาโพธิ์แก่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดย นายครรชิต จามีกร ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร. จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ พร้อมคณะ ร่วมถวายกล้าศรีมหาโพธิ์ที่ทางสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เพาะเมล็ดจากต้นอันเป็นหน่อเนื้อเดียวกันกับต้นศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย จำนวนรวม 50 ต้น


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืช ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มสำรวจพื้นที่เพื่อรู้จักและหา "ตองกง" การเก็บ การมัด การเย็บ จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าฝีมือตนเอง สามารถใช้ได้จริง


คณะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 87 คน และครู 10 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและสวนวิวัฒนาการ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 - 11.30 น.


กิจกรรมปลูกป่าน้องใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561


การประชุมการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้กับโรงเรียนมัธยม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


กิจกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น พ.ศ. 2560