ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-7742 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049

แผนที่