โครงการเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมวิชาการต่าง ๆ/จัดนิทรรศการต่าง ๆ

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

กิจกรรม

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

บทคัดย่อ

เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศ เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารของข้อมูลที่มีข้อความที่ตรงกัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องแสวงหาข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคคลากรและหน่วยงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแสวงหาข่าวสารหรือข้อมูลก็มีด้วยกันหลายวิธีได้แก่ การประชุมวิชาการหรือการจัดนิทรรศการ จัดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่กำลังนิยมในวงการวิชาการและการศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ หรือการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ และการรู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มต่างๆได้แก่ กลุ่มนักวิจัย กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มผู้ที่สนใจ ในการแลกเปลี่ยนรู้เรียนประสบการณ์ด้านการศึกษา ด้านการวิจัยโดยการนำผลของการดำเนินงาน งานวิจัยของแต่ละบุคคล หน่วยงานไปเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งอาจจะได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการนำความรู้ใหม่ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

กรอบการเรียนรู้

กรอบการสร้างจิตสำนึก

คำสำคัญ

การเข้าร่วมกิจกรรม, งานประชุมวิชาการ, นิทรรศการ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานการวิจัยด้านทรัพยากร

    3. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยและการพัฒนาด้านทรัพยากร

    4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงานตนเอง