โครงการเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน/เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง/ทวีปเอเชีย

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

กิจกรรม

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งด้านการอนุรักษ์และการสร้างขึ้นมาทดแทน นอกจากกฎหมายของแต่ละประเทศที่เข้ามามีผลบังคับใช้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังมีกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศเกิดขึ้นอีกหลายฉบับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นหน่วยงานที่ได้รับสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และได้มีการจัดทำโครงการเพื่อสนองพระราชดำริคือโครงการสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศขึ้น เพื่อหวังเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะเป็นการอนุรักษ์พรรณพืชและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศนี้มีการวางแนวกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานทางด้านวิชาการ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การเรียนรู้ทรัพยากรพันธุกรรมพืช โดยประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องนำไปสู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต่อไป

กรอบการเรียนรู้

กรอบการสร้างจิตสำนึก

คำสำคัญ

การสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

    2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

    3. สร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์เพื่อให้บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจตรงกันในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ