โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ดิน (ปลูกป่า+สร้างฝาย+ทำปุ๋ย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

กิจกรรม

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดมหาวิทยาลัย ภายใต้พระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของสมเด็จพระศรีนครรินทรา บรมราชชนนี ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาใหม่ได้ปลูกไม้ยืนต้นภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกรักป่า ยังส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความร่มรื่นและมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นให้สมกับที่เป็น “University in the park” พร้อมกันนั้นยังมีการจัดตั้งและพัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ให้เป็นอุทยานการศึกษาทางพฤกษศาสตร์และที่พักผ่อนทางธรรมชาติ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาและเยี่ยมชม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่บนดอยแง่มที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอยู่ จึงได้จัดทำ “โครงการดอยแง่มงามอร่ามตา ด้วยพฤกษานานาพรรณ” ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ดอยแง่มของมหาวิทยาลัยให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้พื้นที่ดอยแง่มเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป

กรอบการเรียนรู้

กรอบการสร้างจิตสำนึก

คำสำคัญ

ปลูกป่า สร้างคน, University in the park

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

    2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

    3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น