โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

กิจกรรม

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

บทคัดย่อ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอพ.สธ. ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศตามการดำเนินการในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ประสานงานและเชิญชวนให้ท้องถิ่นและโรงเรียนร่วมสนองพระราชดำริ สนับสนุนชุมชนและโรงเรียนให้สามารถดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างชุมชน ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย และนำข้อสงสัยจากชุมชนไปดำเนินการวิจัย พัฒนาและบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประสานงานและสร้างความร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ การให้ความรู้ในการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล ให้คำแนะนำชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนให้ได้รับป้ายฯ และเกียรติบัตรต่อไป

กรอบการเรียนรู้

กรอบการสร้างจิตสำนึก

คำสำคัญ

ศูนย์ประสานงานอพ.สธ., กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

    2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช

    3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

    4. เพื่อให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์และศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  

    5. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม