"เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย"

แผนผังโครงสร้างการบริหาร

รายนามบุคลากร

กณะกรรมการ