ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง