ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง