กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ ผ่านระบบ Google meet ระหว่าง ห้องพวงชมพู อาคาร E-Park (M-Square) และอาคารสำนักงานสวนพฤกษศาสต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อบรมในหัวข้อประวัติการศึกษาตัวอย่างพรรณไม้ บทบาทของหอพรรณไม้ แหล่งที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ และการฝึกปฏิบัติการในพื้นที่ศึกษาจริง