โครงการจัดทำหนังสือ/สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

กิจกรรม

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

บทคัดย่อ

การจัดทำสือสิ่งพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนประมาณ 2,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ ระบบนิเวศ สภาพป่า และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆตลอดจนเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีการศึกษาไว้แล้วในแต่ละเส้นทาง ซึ่งพบจำนวนพรรณไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในแต่ละสภาพพื้นที่ ในแต่ละฤดูกาล ทำให้ผู้ที่สนใจความหลากหลายพรรณไม้เข้าใจและทราบชนิดของพรรณไม้นั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้มาศึกษาต่อไป

กรอบการเรียนรู้

กรอบการสร้างจิตสำนึก

คำสำคัญ

ความหลากหลายทางชีวภาพ, พรรณไม้

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

    2. เพื่อจัดทำหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความหลากหลายของพรรณไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม