เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา เปิดให้เข้าเยี่ยมชม “สวนพุทธพฤกษ์” แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา เปิดให้เข้าเยี่ยมชม “สวนพุทธพฤกษ์” แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ บนพื้นที่ขนาด 4 ไร่ ที่รวบรวมพรรณไม้ในพุทธประวัติเพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถใช้เป็นสถานที่ศึกษาพรรณไม้ที่มีความเกี่ยวข้องในพุทธประวัติ โดยการรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ตามลำดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตลอดจนพรรณไม้ที่มีความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ