อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนโดยการผลิตถ่านคุณภาพสูงด้วยเตาอิวาเตะ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.)ได้มีการดำเนินโครงการ "รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า" จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนโดยการผลิตถ่านคุณภาพสูงด้วยเตาอิวาเตะ” วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากร นายขจร สุริยะ อดีตนักวิชาการป่าไม้สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ที่มาอบรมให้ความรู้การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน การผลิตถ่านคุณภาพสูงด้วยเตาอิวาเตะ และการเก็บน้ำส้มควันไม้ที่ถือเป็นผลพลอยได้จากการทำถ่าน โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงทุกกระบวนการผลิตจริง